Liten "lathund" om vågar

Rostfri Bänkvåg KFWN
För "vågnoviser"

Nedan försöker vi på ett mycket förenklat sätt förklara olika begrepp som används inom den här branchen. Om du har mer/andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Typgodkännande
Typgodkännande innebär ett godkännande av att en viss modell av våg av ett visst fabrikat uppfyller föreskrivna krav.
Typgodkännande behövs för att man ska kunna verifera en våg.

Verifiering
Begreppet verifiering ersätter numera vad som tidigare kallades för kröning.
Verifiering är en kontroll av att vågen uppfyller de i typgodkännandet fastställda kraven på vågens förmåga. Om så är fallet, utställes en verifikationsattest och vågen plomberas.
En verifiering är tidsbegränsad och får endast utföras av ett ackrediteringsorgan. Tex krävs förstagångsverifiering av vågar som används inom sjukvården och även där vågen används direkt för kommersiellt bruk.

Omverifiering

Vågar i drift kontrolleras via omverifiering. Vid omverifiering kontrolleras att vågen ligger inom gällande toleransområde.
Lagkrav på omverifiering finns idag endast i detaljhandeln. Tex vanliga butiksvågar (inomhus) ska omverifieras vartannat år.
De vågar som används utomhus (tex torghandel) ska omverifieras varje år. De bestämmelser som reglerar verifiering och omverifiering utges av SWEDAC. (SWEDAC = Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.) Om du vill veta mer kan du gå in på www.swedac.se eller ringa 08-406 83 00.

Rostfri Bänkvåg KFWNKalibrering
En kalibrering innebär att man kontrollerar en våg för att se hur rätt instrumentet egentligen visar.
Man jämför mätinstrumentet med ett korrekt mått dvs en spårbar normal (vikt).
En våg bör kontrolleras och kalibreras med jämna mellanrum.
Även små felvisningar kan innebära stora konsekvenser, ekonomiska såväl som andra tex medicinering inom sjukvården. Korrekta beslut förutsätter tillförlitliga mätresultat.
En våg är normalt kalibrerad vid leverans. Om vågen monteras på plats hos kund kalibreras vågen efter montaget.

Belastningsprotokoll/DKD-Certifikat

Om vågen saknar typgodkännande kan man istället för verifiering utfärda ett belastningsprotokoll. Kontrollen utförs med spårbara, certifierade vikter. Belastningsprotokoll utfärdas och skickas till kund. På så sätt har man säkerställt att vågen visar korrekt vikt.

IP Klassning
IP står för Ingress Protection och är en metod för att beskriva kapslingsklassificeringen av en produkt.
Klassificeringen är uppbyggd av 2 siffror där den första siffran anger: Grad av skydd mot beröring och inträngande föremål. Produkten testas genom att föremål i olika storlekar trycks med en specifik tryckkraft mot produktens alla öppningar.
Andra siffran anger: Grad av skydd mot inträngande vatten. Produkten utsätts av droppande eller spolande vatten, eller så sänks produkten ned i vatten under en specifik tid.

Första siffran:
0Inget skydd
1Skyddad mot föremål större än 50 mm.
2Skyddad mot föremål större än 12 mm.
3Skyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4Skyddad mot föremål större än 1 mm.
5Dammskyddad
6Dammtät


Andra siffran:
0Inget skydd
1Skyddad mot droppande vatten
2Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får inte luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).
7Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten.
9Högsta klassen av vattentäthet. Vågen genomgår samma tester som IP68 klassade vågar och klarar dessutom högtycksspolning med hett (+80 C) vatten från alla vinklar.